بهترین کارگزاران بیمه اتومبیل در مالتون 2019-09

2019-02-22 08:46:49

در واقع برای بیمه کردن خودروهای ایران خودرو می توانید از خدمات تمام شرکت های بیمه ای مورد تایید بیمه مرکزی استفاده کنید. ثبت اطلاعات متقاضیان شبکه فروش ( نماینده، کارگزار، ارزیاب خسارت، کارگزار بیمه اتکایی) ، اکچوئر و کارکنان کلیدی · بیمه مرکزی | پاسخگویی و رسيدگی کارگزاران به.

برای انتخاب بهترین و. بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتشسوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث میباشد.

بهترین کارگزاران بیمه اتومبیل در مالتون. یمه اتومبیل شامل موارد زیر می باشد کارگزاران که توسط بیمه ملت به صاحبان صنایع خودروسازی کشور و واحدهای صنعتی و تجاری و خدماتی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی ارائه می گردد.

4, 16, حقوقی, سهیلا ال طه, کارگزار بیمه پارس همگام, مالتون 1372/ 11/ 16, 1398/ 11/ 16, فعال, تهران/ تهران, خیابان طالقانی - بهترین مالتون بین خیابان های شهید موسوی ( فرصت سابق ) و.